SSIS-014 ไอกะ ยูเมโนะต้องขายตัวเองเพื่อชดใช้หนี้ของสามี


ไอกะ ยูเมโนะต้องขายตัวเองเพื่อชดใช้หนี้ของสามี บริษัทของสามีของไอกะล้มละลายและทั้งคู่มีหนี้สิน ดังนั้นเธอจึงไปสมัครงานที่ร้านนวดที่มีเจ้าของเป็นเจ้าหนี้เงินกู้

SSIS-014 ไอกะ ยูเมโนะต้องขายตัวเองเพื่อชดใช้หนี้ของสามี

SSIS-014 ไอกะ ยูเมโนะต้องขายตัวเองเพื่อชดใช้หนี้ของสามี